Uchazeč

Uchazečům se specifickými potřebami nabízíme možnost konzultovat vhodnost zvoleného studijního programu ještě před podáním přihlášky. Přístupnost konkrétního programu (s ohledem na typ postižení uchazeče) lze nalézt v dokumentech (soubory pdf) níže. Uchazeči mají možnost požádat o úpravu podmínek v průběhu přijímacího řízení, kde budou zohledněny jejich specifické potřeby.

Úprava podmínek přijímacího řízení

Zohlednění specifických potřeb při přijímacím řízení je poskytnuto těm uchazečům, kteří o to požádají v elektronické přihlášce. Spolu s e-přihláškou je důležité vyplnit Žádost o úpravu přijímacího řízení uchazeče se specifickými potřebami o studium na UTB, kde uchazeč uvede:

 • potřebné údaje o svých specifických potřebách,
 • typ poruchy, povahu a rozsah potřeb na úpravu přijímacího řízení,
 • potvrzení o zdravotním postižení.

Žádost o úpravu přijímacího řízení musí být spolu se všemi požadovanými doklady zaslána nejpozději do stejného termínu, jako je termín odevzdání přihlášek, na adresu našeho Centra.

Mezi běžné oblasti úprav, které je možné zajistit, patří:

 • navýšení časové dotace při práci s textem (čtení, psaní, porozumění),
 • navýšení časové dotace pro zpracování písemné, ústní nebo praktické zkoušky,
 • nahrazení písemné zkoušky ústní zkouškou nebo naopak,
 • tlumočení do znakového jazyka,
 • asistent pro práci s textem, osobní asistent,
 • vhodný formát zadání (zvětšené, barevně adaptované písmo, elektronická forma, Braillovo písmo),
 • využití speciálních pomůcek (optické nebo elektronické lupy, počítač s hlasovým výstupem, braillský řádek, slovníky, pomůcky pro snazší orientaci v textu),
 • bezbariérový přístup do budovy a učebny.
Interiér budovy Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně

Postup pro podání přihlášky

Důležité: v sekci Osobní údaje (v návodu krok č. 6) v kolonce Zohlednění specifických potřeb vyberte a zaklikněte typ vašeho postižení: zrakové, sluchové, pohybové postižení, specifické poruchy učení, poruchy autistického spektra nebo jiné obtíže (psychické, logopedické obtíže nebo somatické onemocnění).

Pokud se hlásíš na Fakultu multimediálních komunikací, postupuj následovně:

Podrobné informace o přijímacím řízení na konkrétní fakultě najdete přímo na jejich stránkách:

Fakulta technologická

PŘEJÍT NA WEB FAKULTY

Fakulta aplikované informatiky

PŘEJÍT NA WEB FAKULTY

Fakulta humanitních studií

PŘEJÍT NA WEB FAKULTY

Fakulta managementu a ekonomiky

PŘEJÍT NA WEB FAKULTY

Fakulta multimediálních komunikací

PŘEJÍT NA WEB FAKULTY

Fakulta logistiky a krizového řízení

PŘEJÍT NA WEB FAKULTY

Přijímací zkoušky SCIO

V případě, že se hlásíš na fakultu, která organizuje přijímací zkoušky ve spolupráci se společností SCIO, postupuj následovně:

 • V přihlášce na oficiálních webových stránkách SCIO si zatrhneš, že jsi uchazečem se specifickými potřebami.
 • Pokud budeš žádat o úpravu podmínek při konání Národních srovnávacích zkoušek, zašli na e-mail scio@scio.cz odborný doklad s potvrzením o typu postižení.
 • Následně obdržíš pozvánku, kde bude uvedeno místo konání zkoušky, termín a čas a veškeré potřebné informace.

Více informací najdeš přímo na oficiálních webových stránkách společnosti SCIO.

Budova Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně