Student

Podpora studentů je realizována na základě spolupráce studenta, vyučujícího a zaměstnanců Centra. Na začátku semestru přijde studentovi, který si v přihlášce zvolil zohlednění specifických potřeb, e-mail do studentské schránky s informací o možnosti sjednat si individuální konzultaci s odborným pracovníkem v Centru.

Evidence do centra

Pro registraci do Centra je nutné, aby student předložil některý z těchto uznatelných dokladů:

 • doklad o invaliditě (libovolného stupně),
 • doklad o zdravotním postižení,
 • průkaz osoby se zdravotním postižením (libovolného stupně),
 • doklad o specifické poruše učení (dyslexie, dysgrafie atd.),
 • lékařskou zprávu.
Záložka student

V rámci evidence je vyhotovena tzv. funkční diagnostika. Při ní proběhne zhodnocení funkčních dopadů postižení studenta na komunikaci, manipulaci s informacemi a provádění dalších činností přímo souvisejících se studijními a výzkumnými aktivitami.

Doporučení z funkční diagnostiky jsou podkladem pro úpravu podmínek studia. Student je povinen při její realizaci spolupracovat, v opačném případě nebude možné nastavit optimální podmínky pro podporu jeho studia na UTB.

Nejčastější doporučení pro studium

 • časové navýšení při práci s textem, u přípravy na zkoušku nebo u zkoušky samotné,
 • tolerance vyšší specifické chybovosti v písemném projevu (diakritika, vynechaná nebo přidaná písmena, záměna písmen, interpunkce),
 • možnost výběru písemné nebo ústní zkoušky,
 • poskytnutí studijních materiálů v dostatečném předstihu před přednáškou/seminářem,
 • studijní asistence — osobní asistent, zapisovatel,
 • tolerance vyšší absence ve výuce ze zdravotních důvodů (samostudium, individuální studijní plán),
 • častější pedagogická intervence, individuální konzultace s vyučujícím,
 • zpracování studijní literatury do elektronické podoby (digitalizace),
 • možnost časového rozvolnění zkoušek a zápočtů,
 • další dle individuálních specifických potřeb studenta.