Služby

Komu jsou služby určeny? Jaké služby nabízíme?

V následujících řádcích vám představujeme specializované podpůrné služby (servisní opatření), asistenční službyrozšiřující služby, které Centrum poskytuje.

Studenti mohou využívat také speciální individuální studovnu umístěnou v univerzitní knihovně.

Komu jsou služby Centra určeny?

Kancelář Centra pro studenty se specifickými potřebami
  • uchazečům a studentům se zrakovým postižením
  • uchazečům a studentům se sluchovým postižením
  • uchazečům a studentům s pohybovým postižením
  • uchazečům a studentům s chronickým onemocněním
  • uchazečům a studentům s narušenou komunikační schopností
  • uchazečům a studentům se specifickými poruchami učení
  • uchazečům a studentům s poruchou autistického spektra
  • uchazečům a studentům s psychickými obtížemi
  • uchazečům a studentům s kombinovaným postižením
  • uchazečům a studentům s jinými obtížemi promítajícími se do studia

Jaké služby Centrum poskytuje?

Ikona vozíček

SERVISNÍ OPATŘENÍ

Časová kompenzace

Delší časová lhůta na konkrétní studijní aktivitu, než je standardní doba pro daný studijní úkol, která je stanovena na základě specifických potřeb studenta i na povaze úkolu.

Organizační opatření

Opatření ohledně místa (např. fyzická přístupnost učebny), času (např. alternativní termíny pro zkoušku) a způsobu (např. změna skladby studijních skupin) plnění studijních povinností.

Prostorová orientace

Zajištění bezpečné fyzické orientace studenta, jeho samostatný efektivní pohyb v prostorách, kde probíhá jeho studium nebo které s jeho studiem souvisí.

Režijní opatření

Organizační jednání se studenty a s akademickými i neakademickými pracovníky (např. návrhy individuálních studijních plánů, návrhy technických a studijních strategií).

Doplňková individuální výuka

Slouží jako doplněk běžného studijního režimu za účelem vyrovnání studijních podmínek. Nejedná se o náhradu klasické formy výuky ani o kompenzaci nedostatečné připravenosti.

Zpracování studijní literatury

Zpracování (adaptace) studijní literatury v přístupném formátu, který zohledňuje možnosti studentů. Digitalizované knihy najdete v katalogu Knihovny UTB.

Nácvik studijních a pracovních strategií

V případě edukačních problémů je možné využít tuto službu, která navazuje na základní specifické dovednosti studenta (minimální kompetence).

Technické a technologické zázemí

Jedná se o technická opatření, která umožňují překonávat fyzické bariéry, a technologické vybavení (kompenzační pomůcky, informační technologie jako např. skenery, OCR technologie, tiskárny atd.).

Ikona asistenční pes

ASISTENČNÍ SLUŽBY

Osobní asistence

Opatření kompenzující fyzické omezení studenta při sebeobsluze a dalších fyzických aktivitách souvisejících se studiem nebo s činnostmi, které jsou součástí vzdělávacího programu (včetně ubytování a stravování v rámci UTB).

Studijní asistence

Opatření kompenzující omezení studenta během výuky, při práci se studijními materiály nebo při výzkumu a při práci s technologiemi, které student potřebuje k plnění studijních povinností.

Tlumočnický servis

Zprostředkování komunikace mezi mluvčími znakového a mluvčími mluveného jazyka, a to prostřednictvím tlumočníka znakového jazyka.

Zapisovatelský servis

Výsledkem tohoto opatření je obsahový zápis jako forma studijních poznámek. Pořizuje osoba s aktivní znalostí zapisované problematiky.

Přepisovatelský servis

Výsledkem opatření je simultánní přepis (převod mluvené řeči do písemné podoby) komunikace.

Ikona rozšiřující služby

ROZŠIŘUJÍCÍ SLUŽBY

Podpora v oblasti cizích jazyků

Zprostředkujeme individuální doučování, které cílí na konkrétní potřeby studenta v rámci studia (zvládnutí gramatiky, poslech, skladba vět či komunikace v cizím jazyce), ale také konzultace s vyučujícím, pomoc s vypracováním odborné práce atd.

Podpora akademického psaní

Student si může nechat zdarma zkontrolovat seminární, bakalářskou či diplomovou práci. Korektor textů se zaměří na gramatické chyby, formální stránku textu, upozorní na možné chyby v úpravě apod.

Podpora při zajištění odborné praxe

Pomůžeme vám se zprostředkováním odborné studijní praxe — Centrum vyhledává bezbariérové prostory, zařídí asistenci nebo vstřícný přístup pracovníků zařízení s ohledem na typ postižení atd.

Podpora studentských mobilit

Ve spolupráci s Mezinárodním oddělením UTB zajišťujeme rovné podmínky pro oboustrannou mezinárodní mobilitu u studentů se specifickými potřebami. Pomáháme s výběrem zahraniční univerzity (aby byly podmínky studia v souladu s individuálními potřebami studenta) a s vyřízením potřebných záležitostí. Nabízíme asistenční služby, bezbariérové ubytování a další podpůrné služby pro přijíždějící a vyjíždějící studenty s handicapem.

Pomoc při zajišťování ubytování

Pracovníci Centra vám pomohou s žádostí o bezbariérový pokoj či jiné speciální podmínky v rámci ubytování na univerzitních kolejích.

Mentoring

Student má k dispozici mentora, který mu pomáhá s organizačními studijními záležitostmi, orientací v budově, orientací v informačních systémech, zápisem předmětů, seznamuje ho se studijním řádem a zvyklostmi na fakultě. Většinou službu nabízíme v počátcích studia, při adaptaci na nové prostředí.

Ikona studovna

SPECIÁLNÍ INDIVIDUÁLNÍ STUDOVNA V KNIHOVNĚ

Studovna pro studenty se specifickými potřebami

Pro studenty se specifickými potřebami připravila Knihovna UTB společně s našim Centrem speciální studovnu vybavenou kompenzačními pomůckami a programovým vybavením, které studentům ulehčí práci se studijními materiály. Studovna je vybavena dvěma počítači se speciálním programovým i hardwarovým vybavením. Ke každému počítači je připojen stolní skener, který umožní rychlejší a jednodušší skenování a převod studijních i jiných dokumentů. Je zde také umístěna stolní lupa s hlasovým výstupem.

Studenti se specifickými potřebami mohou studovnu využívat zdarma, stačí si jen zarezervovat termín a čas pro studium.